Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, थारमारे, सल्यान

बागचौर

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

इलाका प्रशासन कार्यालय सल्यानको मिति २०७६ अषाढ महिनाको मासिक प्रगति विवरण

4 महिना अगाडी

2076-04-08


.

इलाका प्रशासन कार्यालय सल्यानको मिति २०७६ अषाढ महिनाको मासिक प्रगति विवरण

सि.न.

नागरीकताको किसिम

शुरु देखी अघिल्लो महिना सम्मको ना.प्र.प. वितरण सख्या

यस महिनाको ना.प्र.प. वितरण सख्या

नाबालक परिचय पत्र सख्या

नयाँ

प्रतिलिपी

जम्मा

वंशज

7852

81

8

89

2

इलाका प्रशासन कार्यालय सल्यानको मिति २०७६ अषाढ महिनाको मासिक प्रगति विवरण

सि.न.

नागरीकताको किसिम

शुरु देखी अघिल्लो महिना सम्मको ना.प्र.प. वितरण सख्या

यस महिनाको ना.प्र.प. वितरण सख्या

नाबालक परिचय पत्र सख्या

नयाँ

प्रतिलिपी

जम्मा

वंशज

7852

81

8

89

2