Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, थारमारे, सल्यान

बागचौर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, थारमारे, सल्यान

बागचौर

८२ वर्षका धने वलिलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्दै यस कार्यालयका कार्यालय प्रमुख ।