Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, थारमारे, सल्यान

बागचौर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, थारमारे, सल्यान

बागचौर

यस कार्यालयका कार्यालय प्रमुखबाट सेवा सुचारु

photo_no_1.jpg
यस कार्यालयका कार्यालय प्रमुखबाट सेवा सुचारु
यस कार्यालयका कार्यालय प्रमुखबाट सेवा सुचारु