Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, थारमारे, सल्यान

बागचौर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, थारमारे, सल्यान

बागचौर

कर्मचारी विवरण

सी.नं तस्बिर नाम पद ठेगाना महाशाखा/शाखा सम्पर्क
1 हुम लाल न्यौपाने हुम लाल न्यौपाने नायब सुब्बा प्रशासन शाखा 9847832913
humlalneupane8@gmail.com
2 पिताम्बर के.सी. पिताम्बर के.सी. नायब सुब्बा प्रशासन शाखा 9809863894
3 हरि प्रसाद सापकोटा हरि प्रसाद सापकोटा नायब सुब्बा कम्प्युटर शाखा 9848228763
merokarnali.hari@gmail.com
4 रुपलाल घर्ति रुपलाल घर्ति नायब सुब्बा नागरिकता शाखा 9866871823
5 कविराम वली कविराम वली सहायक लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा 9848164132
kabiramoli500@gmail.com
6 पुष्पा वली पुष्पा वली कार्यालय सहयोगी
7 ठाकुर बस्नेत ठाकुर बस्नेत कार्यालय सहयोगी 9822807679